Description

  • โครงสร้างหนาพิเศษ Prismatic Lens Technology เคลือบทับด้วยเรซินสังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงทนทาน
  •  แถบสะท้อนแสงให้ความส่องสหว่างสูงพิเศษ
  • มีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงกลับไปทิศทางเดิมของแหล่งกำเหนิดแสง  (Retro-Reflective)
  • สามารถตอบสนองต่อการมองเห็นได้ในทุกมุมที่กว้างขึ้น
  • แถบสะท้อนแสงฯผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล UN Regulation No.104 (ECE104)
  • รับประกัน 7 ปีเมื่อติดตั้งตามคำแนะนำของ 3M