ประกาศกรมการขนส่งทางบกประกาศกรมการขนส่งทางบก กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุก กำหนดให้รถโดยสารและรถบรรทุกที่จดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ต้องติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงหรือแผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ยกระดับความปลอดภัยทางถนน สาหรับรถบรรทุก ทุกลักษณะ ที่มีจำนวนเพลาล้อ กงล้อและยาง ตั้งแต่ 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น ขึ้นไป (ยกเว้นรถลากจูง) ต้องติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงควบคู่กับอุปกรณ์สะท้อนแสงด้วย ทั้งนี้ สำหรับวิธีการติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงและแผ่นสะท้อนแสงต้องเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ สำหรับรถโดยสารและรถบรรทุกที่จดทะเบียนก่อนวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ กำหนดระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งมีเวลาในการติดตั้ง และปรับปรุงแผ่นสะท้อนแสงให้เป็นไปตามที่ประกาศกรมการขนส่งทางบกกำหนด ดังนี้ รถที่ยังไม่ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงหรือติดตั้งแล้วแต่มีขนาดและตาแหน่งการติดตั้งไม่เป็นไปตามที่กำหนด ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 มกราคม 2562 กรณีรถที่ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงแล้ว โดยมีขนาดและตาแหน่งติดตั้งถูกต้อง แต่ใช้วัสดุหรือมีสีไม่เป็นไปตามกาหนด ให้ระยะเวลาในการแก้ไขให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 1 มกราคม2563 สาหรับผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่ติดตั้งภายในระยะเวลาที่กาหนดมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท โดยกรมการขนส่งทางบกมีมาตรการในการกากับดูแลอย่างเข้มข้นจริงจัง พร้อมดำเนินการตามกฎหมายทันทีกรณีฝ่าฝืน และหากเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุร้ายแรง ผู้ประกอบการต้องมีส่วนรับผิดชอบทุกกรณี

  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญกับทุกประเด็นความปลอดภัยทาง ถนน พัฒนา ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นมาตรการเชิงป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิด อุบัติเหตุ ทั้งปัจจัยด้านตัวรถและปัจจัยผู้ขับรถ พร้อมยกระดับมาตรฐานยานยนต์ของประเทศไทยให้มีความปลอดภัยเทียบเท่า สากล ด้วยโครงการ “ยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์” นำข้อกำหนดสหประชาชาติ (UN Regulations) ซึ่งถือเป็น มาตรฐานสากลที่ยอมรับในระดับสากล มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคของส่วนควบ เครื่องอุปกรณ์และ ระบบต่างๆ ของรถ ให้มีความเหมาะสม ปลอดภัยและสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะยกระดับมาตรฐาน ยานยนต์ของประเทศไทยให้มีความเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล รองรับการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี รวมทั้งพลังงานทางเลือก ในปัจจุบันและอนาคต โดยได้มีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นอย่างใกล้ชิดกับผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเชื่อมั่นว่าหากผู้ประกอบการขนส่งให้ความร่วมมือ ตระหนักถึง บทบาท หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน จะเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

ข้อมูลอ้างอิง

ประกาศกาศจากกรมการขนส่งทางบกเรื่องแผ่นสะท้อนแสงและอุปกรณ์สะท้อนแสง 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Add Friend ที่ @interreflex